9 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «9 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 9 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
9

9 (жәба)[1] (иааркьаҿны «жә.») — анатуралтә ахыԥхьаӡара 9.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]