33 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «33 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 33 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
33

33 (ҩажәи жәаха)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 33.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]