700 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «700 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 700 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
700

700 (быжьшәы)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 700.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]