63 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «63 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 63 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
63

63 (хынҩажәи хԥа)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 63.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]