65 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «65 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 65 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
65

65 (хынҩажәи хәба)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 65.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]