71 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «71 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 71 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
71

71 (хынҩажәи жәеиза)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 71.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]