34 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «34 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 34 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
34

34 (ҩажәи жәиԥшь)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 34.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]