99 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «99 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 99 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
99

99 (ԥшьынҩажәи зеижә)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 99.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]