12 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «12 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 12 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
12

12 (жәаҩа)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 12.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]