64 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «64 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 64 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
64

64 (хынҩажәи ԥшьба)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 64.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]