39 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «39 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 39 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
39

39 (ҩажәи зеижә)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 39.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]