82 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «82 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 82 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
82

82 (ԥшьынҩажәи ҩба)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 82.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]