55 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «55 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 55 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
55

55 (ҩынҩажәи жәохә)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 55.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]