79 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «79 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 79 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
79

79 (хынҩажәи зеижә)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 79.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]