2 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «2 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 2 (аҵакырацəара) даҽа аҵакқәа рзы.
2

2 (ҩба)[1]Иԥсабаратәу ахыԥхьаӡара 2.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]