38 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «38 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 38 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
38

38 (ҩажәи жәаа)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 38.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]