30 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «30 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 30 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
30

30 (ҩажәи жәаба)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 30.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]