1000 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «1000 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 1000 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
1000

1000 (зқьы)[1]Иԥсабаратәу ахыԥхьаӡара 1000.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]