54 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «54 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 54 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
54

54 (ҩынҩажәи жәиԥшь)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 54.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]