97 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «97 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 97 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
97

97 (ԥшьынҩажәи жәибжь)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 97.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]