83 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «83 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 83 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
83

83 (ԥшьынҩажәи хԥа)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 83.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]