58 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «58 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 58 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
58

58 (ҩынҩажәи жәаа)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 58.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]