75 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «75 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 75 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
75

75 (хынҩажәи жәохә)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 75.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]