1 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «1 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 1 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
1

1 (акы)[1]Иԥсабаратәу ахыԥхьаӡара 1.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]