13 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «13 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 13 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
13

13 (жәаха)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 13.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]