4 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «4 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 4 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
4

4 (ԥшьба)[1] (иааркьаҿны «ԥшь.») — Иԥсабаратәу ахыԥхьаӡара 4.

Азгәаҭақәа[аредакциазура | акод аредакциазура]