86 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «86 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 86 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
86

86 (ԥшьынҩажәи фба)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 86.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]