300 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «300 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 300 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
300

300 (хышә)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 300.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]