27 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «27 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 27 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
27

27 (ҩажәи бжьба)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 27.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]