24 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «24 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 24 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
24

24 (ҩажәи ԥшьба)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 24.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]