37 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «37 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 37 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
37

37 (ҩажәи жәибжь)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 37.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]