78 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «78 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 78 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
78

78 (хынҩажәи жәаа)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 78.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]