74 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «74 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 74 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
74

74 (хынҩажәи жәиԥшь)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 74.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]