95 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «95 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 95 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
95

95 (ԥшьынҩажәи жәохә)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 95.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]