16 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «16 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 16 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
16

16 (жәаф)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 16.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]