41 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «41 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 41 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
41

41 (ҩынҩажәи акы)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 41.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]