89 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «89 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 89 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
89

89 (ԥшьынҩажәи жәба)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 89.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]