35 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «35 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 35 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
35

35 (ҩажәи жәохә)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 35.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]