23 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «23 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 23 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
23

23 (ҩажәи хԥа)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 23.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]