67 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «67 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 67 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
67

67 (хынҩажәи бжьба)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 67.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]