85 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «85 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 85 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
85

85 (ԥшьынҩажәи хәба)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 85.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]