87 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «87 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 87 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
87

87 (ԥшьынҩажәи бжьба́)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 87.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]