52 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «52 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 52 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
52

52 (ҩынҩажәи жәаҩа)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 52.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]