31 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «31 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 31 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
31

31 (ҩажәи жәеиза)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 31.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]