61 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «61 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 61 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
61

61 (хынҩажәи акы)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 61.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]