Х̌

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа

Х̌, х̌кириллтәи аҩыратә нбан.


Асимволзы аинформациа
Асимвол Х х ̌
Иуникод ахьӡ CYRILLIC CAPITAL LETTER
HA WITH CARON
CYRILLIC SMALL LETTER
HA WITH CARON
COMBINING CARON
Акодркра ижәабашьаҭоу ижәафшьаҭоу ижәабашьаҭоу ижәафшьаҭоу ижәабашьаҭоу ижәафшьаҭоу
Иуникод 1061 U+0425 1093 U+0445 780 U+030C
UTF-8 208 165 D0 A5 209 133 D1 85 204 140 CC 8C
Асимвол ахыԥхьаӡаратә еимадара Х Х х х ̌ ̌
Хьыӡҳәалатәи асимвол еимадара Х х