Перейти к содержанию

Х

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа

Х, хкириллтәи аҩыратә нбан.


Асимволзы аинформациа
Асимвол Х х
Иуникод ахьӡ CYRILLIC CAPITAL LETTER HA CYRILLIC SMALL LETTER HA
Акодркра ижәабашьаҭоу ижәафшьаҭоу ижәабашьаҭоу ижәафшьаҭоу
Иуникод 1061 U+0425 1093 U+0445
UTF-8 208 165 D0 A5 209 133 D1 85
Асимвол ахыԥхьаӡаратә еимадара Х Х х х
Хьыӡҳәалатәи асимвол еимадара Х х
KOI8-Rи KOI8-Uи 232 E8 200 C8
Code page 855 182 B6 181 B5
Code page 866 149 95 229 E5
Windows-1251 213 D5 245 F5
ISO-8859-5 197 C5 229 E5
MacCyrillic 149 95 245 F5

Азхьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]