Шевченко, Тарас

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Taras Shevchenko selfportrait oil 1840.jpg

Тарас Шевченко (укр. Тарас Григорович Шевченко; хәажәкырамза 91814 ш., Морынцихәажәкырамза 101891 ш., Санкт-Петербург) — аукраин апоетеи асахьаҭыхҩыеи. Дырмит Гәлиа диҭазгуан аҩымҭақәа аԥсшәа.

Аусаҭ Ажәа[аредакциазура | акод аредакциазура]

Дырмит Гәлиа аиҭага.

АУСИАҬ АЖӘА
Са санԥслакь шәара сыжәжы
Адамра сҭаҵаны,
Асазан ҭбаа агуҭаны,
Са с-Украинаҿы;
Адә ду ԥшӡа ҭбаакуеи,
Днепри уи аԥаҩкуеи
Сара избауа, цқьаисаҳауа
Иара абжьы шгауа.


Украинатә ишаагалакь
Хара амшын иаҵәахь
Хаӷацәа ршьа… усҟан сара
Адәи ашьхеи абра —
Зегь ааныжьны иара убрахь,
Сцап анцәа ихаҭа иахь
Сматанеирацы… Уаанӡа сара-
Дсыздырам уи анцәа.


Сара сыжәжы, нас шәа шәнагыл,
Ашьамҭлаҳәкуа ншашәыжь,
Нас ҳаӷацәа ршьала
Ицқьашәтә ахакуиҭра.
Саргь ҭаацәара ду аҿы,
Хакуиҭ ҭаацәа ҿыц аҿы,
Сышәхашәмырхҭын, сышәгуалашәала
Жәа хаа гуҟаҵагала.

Абара[аредакциазура | акод аредакциазура]

«Аусиаҭ ажәа»