Лыхнытәи ауахәама Абаҭаа

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа

Лыхнытәи ауахәама «Абаҭаа» (ақырҭ. ლიხნის ეკლესია აბა-ათა) — Аԥсны Лыхны ауахәама.

Ауахәама иргылоуп иҿиаз абжьарашәышықәсақәа раан. 2006 шықәса абҵара 7 рзы, Қырҭтәыла ахада идҵа ала, ауахәама анашьан амилаҭтә ҵакы змоу иеиҭамҵуа акультуратә баҟа акатегориа[1].

Уажәы ауахәама аҭӡамцқәа рҭагылазаашьа цәгьоуп, зыԥшра ҟамҵакәа аконсервациа азутәуп.

რესურსები ინტერნეტში[аредакциазура | акод аредакциазура]

Азгәаҭақәа[аредакциазура | акод аредакциазура]