Лагәлаа, Анатоли Ианкәа-иԥа

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа

Анатоли Ианкәа-иԥа Лагәлаа (аур. Анатолий Янкович Лагвилава; рашәарамза 11961 ш., Ҷлоу ақыҭа, Очамчыра араион) — Аԥсуа шәҟыҩҩы, апоет, апублицист.

Абиографиа[аредакциазура | акод аредакциазура]

Диит 1961 шықәса рашәарамза 1 рзы Ҷлоу ақыҭа Очамчыра араион.

1979 шықәсазы дҭалоит аԥсуа ҳәынҭқарратә университет, далгоит 1984 шықәсазы.

Акьыԥхь аҿы - 1980 шықәса инаркны.

2004 шықәса инаркы А. Лагәлаа ажурнал «Алашара» даредактор хадоуп.

Абиблиографиа[аредакциазура | акод аредакциазура]

  • Урҭ аблақәа. Аҟәа, 1984 шықәса.
  • Агәҭыха. Аҟәа, 1990 шықәса.
  • Нарсоу. Аҟәа, 1994 шықәса.
  • Адгьыл гәалак амоул. Аҟәа, 1995 шықәса.

Алитература[аредакциазура | акод аредакциазура]

  • Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа Д. И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, «Аԥсуа поезиа антологиа XX ашәышықәса», Аҟәа-Москва, 2009, ад. 940-941

Азхьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]